Privacy verklaring

'Meiresonne Fiscaal Advies B.V. (hierna MFA) streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van MFA achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd.

Verwerking  van verstrekte persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

·         Alle persoonsgegevens die u aan MFA verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan MFA, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt;

·         Alle inzendingen van foto’s en bijbehorende gegevens die u aan MFA verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan MFA of het uploaden van foto’s via deze website (Meiresonne.com);

·         Bij het bezoeken van onze website (Meiresonne.com) worden gegevens als het IP-adres van uw computer, de bezochte pagina’s, het type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen.

·         Bij e-mails die vanuit MFA verzonden worden, worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of uw de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links u eventueel hebt geklikt.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

·         Het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten;

·         Het verstrekken van de door u gevraagde informatie;

·         Het versturen van fiscaal nieuws en service-gerichte informatie om u te informeren, te interesseren en te betrekken.

·         Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij na uw opdrachtverstrekking in overeenstemming met de aard van onze dienstverlening, dan wel op grond van een dwingendrechtelijke verplichting.

Inzage, correctie en recht van verzet

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@meiresonne.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. MFA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Google Analytics

MFA maakt voor haar website gebruik van Google Analytics. Uw bezoek wordt door Google geregistreerd en verwerkt in een rapport in het programma Google Analytics. Hierbij krijgen we geen inzage in persoonsgegevens, IP-adres of andere identificerende gegevens.

Delen met derden

MFA verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MFA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Internetsites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy verklaring

MFA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 Beveiliging

MFA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@meiresonne.com

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Download als PDF